Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN  REKRUTACJI  

 do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

- dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.);

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm.);

3.      Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzanie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych,  na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

§1

 

1.      Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej, tj. do
5-letniego Technikum Nr 2 oraz 3–letniej Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024.

2.      Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3.      Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postepowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozp. MEN z dnia 18 listopada 2022 r.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§2

 

1.      Rekrutacja dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” https://malopolska.edu.com.pl/

2.      Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

3.      Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do nie więcej niż trzech wybranych szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby zawodów zgodnie z listą preferencji (kolejność wybranych zawodów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

4.      Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału.

5.      Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji kandydat składa w szkole pierwszego wyboru.

6.      Szkoła pierwszego wyboru kandydata to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten na którym mu najbardziej zależy.

7.      Szkoła pierwszego wyboru prowadzi proces rekrutacyjny kandydata, m.in.: przyjmuje od kandydata wniosek wraz z dokumentami i dokonuje ich weryfikacji.

8.      Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata wymienionych we wniosku.

§3

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

1.      Technikum Nr 2 – 5 letniego w zawodach:

1)      technik pojazdów samochodowych,

2)      technik informatyk,

3)      technik handlowiec,

4)      technik usług fryzjerskich.

2.      Branżowej Szkoły I stopnia – 3 letniej w zawodach:

1)      monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

2)      sprzedawca,

3)      dekarz,

4)      fryzjer,

5)      kucharz,

6)      kelner,

7)      mechanik pojazdów samochodowych,

8)      elektryk.

 

§4

1.      Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)      posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2)      posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2)      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej w postępowaniu rekrutacyjnym do danego zawodu brane są pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących zajęć edukacyjnych, tj.:

technik pojazdów samochodowych

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski,

d)      technika

technik informatyk

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski,

d)      informatyka

technik handlowiec

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski,

d)      informatyka

technik usług fryzjerskich

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski,

d)      plastyka.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – wszystkie zawody

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      plastyka,

d)      technika.

3)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,

4)      osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty

5)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, za:

1..    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

2..    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 punkty,

c)      tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punkty,

3..    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punktów,

d)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego abo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego alb interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

4..    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 punktów,

c)       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d)      tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punktów,

5..    uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,  artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)      powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągniecia 18 punktów.

3.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

1)      wynik przedstawiony w procentach z:

a)  języka polskiego,

b)  matematyki,

-        mnoży się przez 0,35

2)      wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

4.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

1)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

2)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

3)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

4)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

5)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

5.      Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z przyczyn losowych lub zdrowotnych przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 35 punktów,

-        bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się 30 punktów,

-        bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

-        dobrym – przyznaje się 20 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

        

6.      Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych:

-        laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej,

-        laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

-        laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

7.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

§5

 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjmowaniu mają:

1.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie z jednakową wartością kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§6

 

1.  Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1)      wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

3)      zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)      dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

·         oświadczenie o wielodzietności rodziny,

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

·         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawność członków rodziny kandydata,

·         oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

·         dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

·         oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją.

 

2.  Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2)      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3)      karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową,

4)      orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – wydane przez lekarza Medycyny Pracy,

6)      karta zdrowia,

7)      2 fotografie,

8)      pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia, która w roku 2023 nie ukończy 15 lat.

 

§7

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

         Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


Termin w postepowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I  publicznej szkoły ponadpodstawowej

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

 


od 28 lipca 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej  szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

 


nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2023 r.


do 4 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r.


do11 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.

do godz. 12:00

14 sierpnia 2023 r.

do godz. 12:00


Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi.

od 15 maja 2023 r.

do 21 lipca 2023 r.

od 4 sierpnia 2023 r.

do 17 sierpnia 2023 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której  kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

do 19 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2026 r.

 

 

 

od 14 sierpnia 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

22 sierpnia 2023 r.

do godziny 12:00


Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

27 lipca 2023 r.

 

22 sierpnia 2023 r.


Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

do 28 lipca 2023 r.

24 sierpnia 20223r.


Procedura odwoławcza
Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

do 1 sierpnia 2023 r.

do 25 sierpnia 2023 r.


Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaRodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęciaRozpatrzenie dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania 

Dodatkowe informacje:

Do klasy I branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

 

§8

Uczniowie przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.

 

 § 9

1.  Z postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły. Do protokołów załącza się listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

2.  Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3.  Odwołanie od wyników postepowania rekrutacyjnego przysługuje w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od złożenia odwołania.

4.  Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni.

 

 § 10

1.      Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.