Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

- dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzanie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

§1

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej, tj. do

5-letniego Technikum Nr 2 oraz 3–letniej Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

2. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postepowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozp. MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§2

1. Rekrutacja dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” https://malopolska.edu.com.pl/

2. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

3. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do nie więcej niż trzech wybranych szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby zawodów zgodnie z listą preferencji (kolejność wybranych zawodów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału.

5. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji kandydat składa w szkole pierwszego wyboru.

6. Szkoła pierwszego wyboru kandydata to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten na którym mu najbardziej zależy.

7. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi proces rekrutacyjny kandydata, m.in.: przyjmuje od kandydata wniosek wraz z dokumentami i dokonuje ich weryfikacji.

8. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata wymienionych we wniosku.

§3

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana do klas pierwszych pięcioletniego Technikum oraz trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:

1. TECHNIKUM /5 – letnie

1) technik pojazdów samochodowych

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

· język polski

· matematyka

· język angielski

· technika

2) technik informatyk

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

· język polski

· matematyka

· język angielski

· informatyka

3) technik handlowiec

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

· język polski

· matematyka

· język angielski

· informatyka

4) technik usług fryzjerskich

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

· język polski

· matematyka

· język angielski

· plastyka.

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA /3 – letnia

· monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

· sprzedawca

· dekarz

· fryzjer

· kucharz

· kelner

· mechanik pojazdów samochodowych

· elektryk

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

· język polski

· matematyka

· plastyka

· technika

§4

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

1. Egzamin ośmioklasisty - maksymalnie 100 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

- mnoży się przez 0,35

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

2. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 72 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów,

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

4. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

5. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskane w latach 2017/2018 – 2021/2022:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów – konkursy z różnych przedmiotów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty,

5) uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły0,, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z przyczyn losowych lub zdrowotnych przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 35 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

- dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 30 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

- dobrym – przyznaje się 20 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych:

- laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej,

- laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

- laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

§5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjmowaniu mają:

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie z jednakową wartością kryteria:

1) wielodzietność rodziny,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność rodzica/ów lub opiekuna/ów kandydata,

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6

1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1) wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

3) zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

· oświadczenie o wielodzietności rodziny,

· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

· orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawność członków rodziny kandydata,

· oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

· dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

· oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją.

2. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3) karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową,

4) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – wydane przez lekarza Medycyny Pracy,

W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole do której kandydat został zakwalifikowany, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły nie później niż 3 dni przed terminem podania list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. 22 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym i do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W/w zaświadczenie winno być złożone do 23 września 2022 r. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole do której uczeń został przyjęty.

6) karta zdrowia,

7) 2 fotografie.

8) pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia, która w roku 2022 nie ukończy 15 lat.

§7

Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dl klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


Termin w postepowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00


od 27 lipca 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r.

do godz. 15:00


nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2022 r.


3 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2022 r.

do godz. 12:00

9 sierpnia 2022 r.

do godz. 12:00


Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 21 lipca 2022 r.

od 3 sierpnia 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§ oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§ oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2022 r.

do 17 sierpnia 2022 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

18 sierpnia 2022 r.

do godziny 12:00


Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2022 r.

18 sierpnia 2022 r.


Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

do 27 lipca 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.


Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 29 lipca 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.


Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia

otrzymania uzasadniania odmowy przyjęciaRozpatrzenie dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia

złożenia odwołania do dyrektora szkoły§8

Uczniowie przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.

§ 9

1. Z postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły. Do protokołów załącza się listy kandydatów.

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3. Odwołanie od wyników postepowania rekrutacyjnego przysługuje w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od złożenia odwołania.

4. Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni.

§ 10

1. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.